Locatiekeuze door/van een school

Aanbeveling 4
Baseer de schoollocatie keuze op kenmerken van de leerling / doelgroep, een inschatting van de toekomstkansen en op de relatie tussen het externe milieu en de zintuiglijke gevoeligheden

Hoofdstuk (thema)
Locatie (locatie)

Wegens
alle autisme- en egokenmerken van de betreffende leerling

Teneinde
een balans te bereiken tussen de kansen en de risico’s van het onderwijs.

Uitwerking
Deze aanbeveling geldt enerzijds schoolbesturen en andere beslissers over de vestigingslocatie van een school, en anderzijds leerlingen, ouders en andere beslissers over een individuele schoolkeuze.

Beslissers over een vestigingsplaats voor een school worden twee zaken in overweging gegeven. Ten eerste om uit te gaan van een heldere visie op de autistische doelgroep(en). Aan het ene uiterste kan het gaan om leerlingen voor wie het noodzakelijk is onderwijs en behandeling te combineren. In dat geval wordt aangeraden om beide ruimtelijk te scheiden en ze dicht bij elkaar te vestigen, zo mogelijk op loopafstand op hetzelfde terrein. Aan het andere uiterste kan het gaan om leerlingen die met geringe aanpassingen aan regulier onderwijs kunnen deelnemen.

Ten tweede dient te worden overwogen welk toekomstperspectief de betreffende leerlingen hebben. Is dat perspectief dat er altijd een sterk beschermde omgeving nodig zal zijn, dan is het raadzaam voor een betrekkelijk maatschappelijk isolement te kiezen, bij voorkeur in de natuur, buiten de drukte van een (middel) grote stad. Het prikkelniveau dient over de hele linie laag te zijn. (Denk aan geluid, de luchtkwaliteit (stank), licht e.d..)
Is het perspectief daarentegen dat de leerling als volwassene volwaardig en (semi-)zelfstandig aan de samenleving zal kunnen gaan deelnemen, dan wordt aanbevolen geen andere locatie te kiezen dan men voor niet-autistische leerlingen zou doen.

In alle gevallen dient men te bedenken dat de zintuiglijke omstandigheden in de meeste scholen benedenmaats zijn en een extra grote belasting voor autistische leerlingen vormen. De school locatie is relevant omdat de binnenschoolse omstandigheden samenhangen met die rondom scholen (behalve als er ongebruikelijke maatregelen zijn getroffen, zoals bv. dubbele beglazing). Het gaat hierbij vooral om fijn stof, hoge en lage temperaturen en lawaai.

Zowel beslissers over de individuele schoolkeuze als die over de vestigingsplaats van een school, staan voor soortgelijke dilemma’s als iedereen met verantwoordelijkheden voor het welzijn van mensen met autisme. Vermijdt men teveel risico’s dan doet men afbreuk aan de ontwikkelingskansen van de persoon; gaat men te grote uitdagingen aan dan worden de risico’s juist weer te groot. Er bestaat geen recept voor de gulden middenweg: elke individuele beslissing vereist elke keer opnieuw een gewetensvolle afweging.

Zie voor de achtergrond en een verdere motivering van deze aanbeveling ook sociale integratie en onderwijs.

error: