Plek leerling in de klas

Aanbeveling 100
Houd bij de plaatsing van een autistische leerling in de klas rekening met zijn of haar individuele autistische (zintuiglijke, sociale) en ego-problematiek en overweeg een aantal aandachtspunten

Hoofdstuk (thema)
Inrichting (schoollokalen)

Wegens
Alle voorkomende autistische en ego-problematiek

Teneinde
optimale voorwaarden voor het leren van deze kinderen te bewerkstelligen (en te voorkomen dat ze in de zeer complexe en veeleisende en klassensituatie ten onder te gaan).

Uitwerking
Een schoolklas is als een hoge drukpan: de eisen aan de autistische leerling zijn zeer hoog, terwijl in de klas alle architectonische problemen samen komen waar mensen met autisme moeite mee kunnen hebben. (Zie het thema ‘het klaslokaal‘.) Dat alles vergt grote zorgvuldigheid jegens de individuele leerling. Voor elk van hen geldt de vraag naar zijn/haar sterke en zwakke kanten, opdat vervolgens over de meest geschikte plaats in de klas kan worden gedacht.
Hoewel elk kind dus anders is, is er een aantal aandachtspunten, waaronder de volgende.

Kwetsbaar voor pesten van medeleerlingen, en/of moeite met het verstaan van de leerkracht, en/of anderszins veel speciale aandacht van de leerkracht behoevend? Dan dicht bij de leerkracht.

Gemakkelijk afgeleid door dingen buiten en/of overgevoelig voor daglicht, en/of gefascineerd door dingen die buiten te zien zijn? Dan niet dichtbij een raam dat zonlicht toelaat en/of met uitzicht naar buiten.

Gemakkelijk afgeleid door beweging in de klas en/of grote behoefte aan voorspelbaarheid en stabiliteit? Dan niet aan looproute (zoals een gangpad) of dicht bij een deur.

Gefascineerd door computers (of andere apparatuur)? Dan niet dichtbij of met zicht daar op plaatsen.

Over- of ondergevoelig voor warmte? Dan niet bij een raam dat zonlicht of kou van buiten toelaat, niet bij een radiator of andere warmtebron.

Extra behoefte aan ruimte om zich heen of wars van aanraking van anderen? Dan een plaats met extra ruimte. Zie McAllister & Maguire die benadrukken dat kinderen met autisme vaak meer ruimte om zich heen nodig hebben dan anderen. In SO-scholen bepleiten zij klaslokalen waarin per leerling ongeveer 10 m2 beschikbaar is. (Meer over ruimtestandaarden hier.)

Een deel van het voorgaande is (mede) aan The Autism Toolbox (gereedschapskist) ontleend dat in dit verband opmerkt dat er in reguliere scholen zelden genoeg plaatsruimte voor autistische leerlingen is.
En voorts:
Als het kind ongemakkelijk is bij lichte aanraking en het ontregeld of agressief kan raken als het onverwacht wordt aangeraakt, zorg dan dat het:

  • achterin de klas zit, opdat het anderen kan zien naderen
  • wijs een gebied aan waar het bij het ‘kringgesprek’ kan zitten, daarbij gebruikmakend van een tapijttegel (beter nog om elk kind een tegel toe te wijzen, teneinde geen uitzonderingspositie te creëren).
  • zorg ervoor dan anderen niet te dichtbij zitten
  • zorg dat het kind als eerste of laatste de klas binnenkomt en verlaat. Laat het kind ‘de portier’ zijn, opdat het de deur open kan houden en alle anderen hem voor kunnen gaan.
  • zorg dat het kind als eerste de kantine betreedt opdat het zich kan organiseren en een zitplaats heeft voordat de stroom op gang komt.
error: