Gangen en trappen royaal uitvoeren

Aanbeveling 61
Gangen en (eventuele) trappen voldoende breed opdat men elkaar gemakkelijk kan passeren zonder elkaar aan te raken

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (trappen en gangen)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid, beperkingen in de sociale interactie, lichamelijke onhandigheid

Teneinde
ongewenst of aversie oproepend lichamelijk contact te vermijden.

Uitwerking
Op de pagina Context school wordt een groot aantal redenen genoemd waarom kinderen met autisme zich op school ongemakkelijk voelen. De studie van Wainscot e.a. gaat niet alleen over pesten maar ook over het algehele ongemak in de omgang met medeleerlingen waardoor zij buiten lesuren liever alleen zijn dan met anderen.

De massaliteit van veel (algemene) scholen is voor kinderen met autisme stressvol. Deze stress kan enigszins worden verminderd door de gangen en trappen veel ruimte te geven. Zodoende kan gemakkelijker lichamelijk contact worden vermeden, iets waar velen op het spectrum een aversie tegen hebben, onder meer wegens overgevoeligheid voor aanraking. Daarbij speelt ongetwijfeld een rol dat ze zelf vaak lichamelijk onhandig zijn en dat een botsing kan leiden tot ruzie en pesten. Dit is een speciale uitwerking van de royale ruimtenorm in het algemeen wordt bepleit.

Ruime gangen waarin men elkaar vooral in spitsuren lichamelijk kan vermijden zijn daarom van groot belang. Doodlopende gangen en andere ruimtelijke mogelijkheden om ingesloten te worden of te raken dienen eveneens te worden vermeden.

Trappen zijn kritisch omdat hun aantal gewoonlijk kleiner is en er minder alternatieve routes naar andere verdiepingen bestaan dan naar gelijkvloerse bestemmingen. Bij het ontwerp van Leo Kanner College in Leiden (de bouw is in juni 2015 begonnen, oplevering wordt  medio 2016 verwacht) heeft de ontwerper, het architectenbureau Mecanoo, voorzien in twee trappen, een opgaande en een neergaande. (Zie hier voor een indruk.) Uiteraard is dat een zeer aanbevelenswaardig idee.

error: