Verkoeling bij bestaande bouw

Aanbeveling 85
Maatregelen tegen zonnewarmte

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (temperatuur)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid (warmte), stereotype patronen: rigiditeit

Teneinde
door een bijdrage aan het thermisch comfort de leersituatie te verbeteren.

Uitwerking
Het thema temperatuur geeft een schatting van de temperatuur in Nederlandse scholen die in ca. 40% van de gevallen gedurende langere tijd te laag, maar vaker te hoog is. Dat stemt globaal overeen met het gegeven dat 40% van de leerkrachten het geregeld te warm te vinden op school. Voor leerlingen met autisme is dat een extra groot probleem omdat velen niet in staat zijn hun lichaamstemperatuur aan te passen aan de omgevingstemperatuur. Dat brengt onwelbevinden met zich mee, ook bij de onder-gevoelige leerlingen die zich daarvan niet bewust zijn.

Het is daarom zaak om ter wille van deze leerlingen extra maatregelen te treffen teneinde de omgevingstemperatuur binnen de nauwe grenzen te houden die tot thermisch comfort leiden. Bij bestaande schoolgebouwen houdt dat maatregelen in om zoveel mogelijk te voorkomen dat zonnewarmte op daken, muren en ramen de temperatuur op school te ver opdrijft.

Suggesties zijn:

  • een tweede plafond direct onder het dakplafond
  • een tweede spouwmuur
  • ruimte dwars ventileren
  • zo nodig zolderruimten beter isoleren
  • indien niet aanwezig dubbele beglazing.

Groene daken
Een mogelijkheid die wegens zijn vele voordelen nadere uitwerking verdient, zijn groene daken. Inspiratie daarvoor is te vinden in ‘De gids voor groene daken op bestaande schoolgebouwen’ van de afdeling duurzaamheid van het New Yorkse departement van onderwijs. Deze omschrijft ‘groene daken’ als ‘een systeem van lagen (primair bestaand uit beschermende dakbanen, een groeimedium en vegetatie) dat op het dak van een gebouw wordt aangebracht.” De gids onderscheidt eenvoudige, ‘extensieve’, naast duurdere, ingewikkelder ‘intensieve’ groene daken met moestuinen en uitgebreidere aanplant. De voornaamste reden om ze hier te noemen is dat deze daken “de absorptie en het vasthouden van zonnewarmte minimaliseren, iets dat veel sterker wordt veroorzaakt door donkergekleurde waterdichte dakbedekking. Dit ‘hitte-eiland effect’ kan worden verminderd door de koeling die door verdamping van water wordt veroorzaakt.”

Groene daken hebben nog meer voordelen:

  • het meeste regenwater komt niet in het rioleringssysteem terecht omdat het door de begroeiing wordt opgenomen en aan de lucht wordt prijsgegeven
  • de levensduur van daken wordt verlengd omdat andere dakbedekking wordt aangetast door waardeverschillen en ultraviolette straling
  • verbeterde luchtkwaliteit omdat, er wegens het koelingseffect minder giftige stoffen vrijkomen en een verlaagd energiegebruik dankzij natuurlijke ‘groene’ koeling
  • educatieve mogelijkheden voor vakken als biologie- en milieukunde.

De gids biedt ook ‘een haalbaarheidsstudie checklist’, inclusief de bepaling van de draagkracht van bestaande daken die soms vervangen zullen moeten worden; ook wordt gewaarschuwd voor de kosten van vooral intensieve groene daken die te hoog kunnen zijn.

 

 

*

dubbele beglazing

Dubbele beglazing draagt uiteraard ook bij aan energiebesparing en voorkomt condensatie.
De gids voor groene daken
NYC Department of Education Office of Sustainability, School Construction Authority, and Department of Environmental Protection Office of Green Infrastructure, A Guide to Green Roofs on Existing School Buildings, New York. PDF
error: