Zichtlijnen op het schoolplein en daar omheen

Zichtlijnen op het schoolplein en daar omheen

Aanbeveling 16
Zorg voor een inrichting van het schoolplein en de ruimte rondom school dat deze voldoende zichtlijnen hebben om goed toezicht te kunnen houden.

Hoofdstuk (thema)
Speelterrein / rondom school (zichtlijnen / Inrichting)

Wegens
beperkingen in de interactie en de communicatie, ego-dimensie en de  tastzin (pijn)

Teneinde
pesten en sociale uitsluiting tegen te gaan en pijn en verwondingen tijdig te signaleren.

Uitwerking
Autistische kinderen worden veel gepest, vooral op reguliere scholen. Dit is vaak zeer traumatisch en belemmert bovendien hun maatschappelijke integratie in die leeftijdsfase.

Adolescenten brengen ongeveer een derde van de tijd op school door (6 uur per dag, 180 dagen per week). Tijdens ongeveer éénderde van die schooltijd is er geen les. Uit onderzoek blijkt dat van de leerlingen met Asperger of hoog functionerend autisme de helft in de pauzes niet naar buiten gaat, en waarschijnlijk niet durft omdat daar onvoldoende toezicht van volwassenen is om pesten en uitsluiting door medeleerlingen te voorkomen. Een deel van hen voelt zich verloren en geïsoleerd.

Toezicht is ook nodig wegens onder- en overgevoeligheid voor pijn die leerlingen op school voor extra problemen kunnen stellen.
Het noodzakelijke toezicht vereist een zodanige inrichting van het schoolplein dat er overzicht mogelijk is, derhalve zichtlijnen.
Met andere woorden: het schoolplein dient zodanig te zijn ontworpen dat een beperkt aantal leerkrachten (of andere supervisors) in staat is het gehele terrein te overzien.

Het doel daarvan is tweeërlei. Ten eerste voorkomen dat leerlingen door medescholieren worden gepest en buitengesloten. Ten Tweede om op te letten of leerlingen met een te hoge of een te lage pijndrempel die zich verwonden of bezeren tijdig worden gesignaleerd. In het eerste geval – hoge pijndrempel – zullen leerlingen die zijn gevallen, of zich anderszins hebben verwond dit niet uit zichzelf melden, ook niet als acute (medische) aandacht noodzakelijk is. In het tweede geval hebben leerlingen met autisme die zich bezeren veel meer pijn dan andere. Deze pijn kan daardoor gemakkelijk worden onderschat.

Min of meer terzijde: de lay-out van schoolpleinen is vaak zodanig dat leerlingen bijna gedwongen zijn zich hetzij bij een groep aan te sluiten, hetzij alleen te blijven. Er bestaan vrij simpele ingrepen, zoals de plaatsing van extra objecten, om de inrichting wat rommeliger maken opdat de leerlingen zich meer spreiden en men zich bij een groep kan ophouden zonder er direct aan deel te nemen. Voor autistische leerlingen kan dit zeer prettig zijn. Zie ‘luwteplekken’.

error: